От съображение за сигурност, съществуващите членове на IBA, трябва да създадат нова парола , когато влизат за първи път. Ако възникне някакъв проблем, не се колебайте да се свържете с нас: info@internationalbusinessalliance.netЗатвори

Характеристика на една забавяща се икономика

Промишленото производство се свива за трети пореден месец на годишна основа, като спад отбелязват и трите основни икономически сектора: добивна промишленост (-1.3%), преработваща промишленост (-0.8%) и производство и разпределение на ел. и топлоенергия (-4.6%). Общо взето най-засегнати са секторите на леката промишленост и тези произвеждащи продукция с ниска добавена стойност, докато секторите, произвеждащи продукция с висока добавена стойност растат. Изводите, които могат да се направят са, че производствата, разчитащо на ниски разходи, най-вече за труд се свиват, което пък е свързано най-вероятно с намаленото търсене в основните партньори на България, докато увеличеното производство на продукти с висока добавена стойност се дължи именно на по-ниските разходи в България и преориентиране на производството на западни компании към мощностите си в страната, именно поради нарасналата ценова конкуренция на основните им пазари.

Фиг.1. Изменение на индекса на промишлено производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени данни)

Търговията на дребно, въпреки че отбелязва спад на месечна основа (-0.3%), отбелязва растеж на годишна база (2.0%), като най-висок ръст отбелязва търговията през интернет (11.3%). Характерно за търговията на дребно е, че потребителското търсене реагира със забавяне на основните макроикономически процеси и месечният спад най-вероятно много скоро ще започне да се отразява в годишните данни. Същевременно трябва да се има предвид и фактът, че нарасналата търговия през интернет най-вероятно не се отчита изцяло от НСИ, което обяснява в някаква степен и значителния спад на вноса, некореспондиращо с данните за търговията.

Фиг.2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени данни)

И накрая, строителството също намалява на месечна база (-0.2%), като причина е основно в спада на гражданското/инженерното строителство (-1.6%), което има много сериозно влияние върху икономическото развитие, докато сградното строителство отбелязва ръст от 0.8%. На годишна база строителната продукция нараства с 3.4%, движена отново от сградното строителство (8.9%), докато гражданското/инженерното отбелязва спад от 3.6%.

Фиг.3. Изменение на индексите на строителна продукция спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени данни, 2015 = 100)

Всичко това чертае една картина на забавяща се икономика, чиито основни сектори отбелязват спад, като същевременно на преден план излизат нетъргуеми сектори, като строителството и финансовите услуги, които създават условия за неустойчив икономически растеж и измамно усещане, че икономическата ситуация в страната е стабилна. При продължаващо влошаване на международната конюнктура, въпрос на време е негативните икономически процеси да се принесат в България и липсата на адекватни политически мерки може само да допринесат за влошаване на ситуацията!

Изберете вашата реакция!
Коментирайте